VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

– Komu: Poskytovateľ – Mgr. Eva Jedličková – Monte s Evi, miesto podnikania Exnárova 3125/8, 821 03 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika, IČO 48 024 627, zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava, číslo živnostenského registra 110-237728, e-mail: evi@montesevi.sk 

– Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy o poskytnutí tejto služby: Zmluva o poskytnutí Programu pre deti 

– Názov Programu pre deti: ……………..

– Deň začatia Programu pre deti: ……………

– Dátum objednania: …………..

– Meno a priezvisko Klienta: …………..

– Adresa Klienta: …………..

– Kontaktné údaje Klienta (e-mail, telefón): ………….

– Podpis Klienta (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe): …………..

– Dátum: …………..