Zásady ochrany osobných údajov

 1. Tento dokument predstavuje všeobecné obchodné podmienky poskytovania nasledovných programov pre deti                        (i) Montessori HERNIČKY, (ii) Montessori ŠKÔLOČKA, (iii) Montessori DENNÝ TÁBOR (ďalej len „VOP“) podnikateľkou Mgr. Eva Jedličková – Monte s Evi, miesto podnikania Exnárova 3125/8, 821 03 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika, IČO 48 024 627, zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava, číslo živnostenského registra 110-237728, DIČ 1121199079 (ďalej aj „Mgr. Eva Jedličková – Monte s Evi“).

Definície pojmov

 1. Na účely výkladu ustanovení týchto VOP majú použité pojmy význam podľa tohto bodu nasledovne:
  1. Poskytovateľ znamená podnikateľku Mgr. Evu Jedličkovú – Monte s Evi,
  2. Klient znamená akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá s Poskytovateľom uzavrie  zmluvu na poskytovanie ktoréhokoľvek z programov pre deti: (i) Montessori HERNIČKY,              (ii) Montessori ŠKÔLOČKA, (iii) Montessori DENNÝ TÁBOR prostredníctvom webovej stránky www.montesevi.sk,
  3. Zmluva znamená zmluva na poskytovanie ktoréhokoľvek z programov pre deti (i) Montessori HERNIČKY, (ii) Montessori ŠKÔLOČKA, (iii) Montessori DENNÝ TÁBOR v zmysle ods. b. vyššie,
  4. Programy pre deti (i) Montessori HERNIČKY, (ii) Montessori ŠKÔLOČKA, (iii) Montessori DENNÝ TÁBOR znamenajú programy v definíciách a podmienkach tak ako sú uvedené na webovej stránke Poskytovateľa www.montesevi.sk tvoriace predmet Zmluvy uzavretej s Poskytovateľom (ďalej len pre (i) Montessori HERNIČKY, (ii) Montessori ŠKÔLOČKA,              (iii) Montessori DENNÝ TÁBOR spoločne „Programy pre deti“ alebo jednotlivo s uvedením jednotlivého názvu programu), 
  5. Hodinou sa v zmysle týchto VOP rozumie časový úsek v rámci jedného dňa, kedy sa realizuje Program pre deti, od nástupu po ukončenie daného časového úseku v daný deň, tak ako je tento definovaný pri jednotlivých Programoch pre deti na webovej stránke www.montesevi.sk
  6. Turnusom sa v zmysle týchto VOP rozumie jednotlivé obdobie poskytovania Hodín v rámci Programov pre deti, tak ako je toto definované pri jednotlivých Programoch pre deti na webovej stránke www.montesevi.sk
  7. VOP znamená tieto Všeobecné obchodné podmienky poskytovania Programov pre deti Poskytovateľom,
  8. Cena programu znamená cenu za Programy pre deti, tak ako je táto uvedená na webovej stránke www.montesevi.sk,
  9. Zmluvná strana znamená v kontexte uzavretej Zmluvy jednotlivo Klient alebo Poskytovateľ, Zmluvné strany znamená Poskytovateľ a Klient spolu.

Úvodné ustanovenia

 1. Poskytovateľ sa Zmluvou zaväzuje poskytnúť Klientovi zakúpený Program pre deti v špecifikách uvedených pre jednotlivý Program pre deti a Klient sa zaväzuje uhradiť za Program pre deti Poskytovateľovi Cenu programu. Zmluvný vzťah (uzatvorenie Zmluvy) medzi Poskytovateľom a Klientom vzniká na základe prihlášky do Programu pre deti zo strany Klienta, jej potvrdením Poskytovateľom a úhrady Ceny programu, ak nie je v týchto VOP uvedené inak.
 2. Program pre deti je určený výlučne na absolvovanie Klientom určenej jednej (1) maloletej osoby (ďalej len „Dieťa“) vo veku ako je určené pre jednotlivé Programy pre deti uvedenom na webovej stránke www.montesevi.sk pri jednotlivých Programoch pre deti v termíne trvania (Hodiny a Turnus) uvedenom na webovej stránke www.montesevi.sk. V prípade záujmu o absolvovanie Programu pre deti viacerými deťmi je potrebné zakúpenie zodpovedajúceho počtu miest v Programoch pre deti.
 3. Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť všetkých Zmlúv uzatvorených medzi Poskytovateľom a Klientom. Klient s týmito VOP vyjadruje výslovný súhlas pri objednávke Programu pre deti.
 4. Aspekty právneho vzťahu medzi Klientom a Poskytovateľom, ktoré nie sú upravené vo VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami zákona                   č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej aj „Občiansky zákonník“).
 5. Na vzťahy s Klientom, ktorý je fyzickou osobou – spotrebiteľom, sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa (ďalej aj „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej aj „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“).
 6. Použitie akýchkoľvek existujúcich obchodných podmienok Klienta, ktorý je právnickou osobou, odlišných od týchto VOP, je vylúčené.

Plnenie v zmysle Zmluvy

 1. Klient najneskôr do dvoch (2) pracovných dní po zaslaní prihlášky do Programu pre deti obdrží na ním zadanú e-mailovú adresu informáciu k zaslanej prihláške – potvrdenie prihlášky Poskytovateľom. Následne bude Poskytovateľom  Klientovi zaslaná faktúra na úhradu Ceny programu, so splatnosťou sedem (7) dní odo dňa jej vystavenia. V prípade, ak sa Klientom vybraný Turnus Programu pre deti má začať skôr ako sedem (7) dní odo dňa potvrdenia prihlášky Poskytovateľom, je Klient povinný uhradiť Cenu programu na základe faktúry najneskôr jeden (1) deň pred začatím Turnusu Programu pre deti. V prípade, ak zo strany Klienta príde k úhrade Ceny programu po lehote splatnosti uvedenej v tomto bode, nie je zo strany Poskytovateľa garantované umiestnenie Dieťaťa do Programu pre deti a v takomto prípade je Zmluva uzatvorená až následným potvrdením Poskytovateľa o uzatvorení Zmluvy.
 2. Po úhrade Ceny programu Klient obdrží všetky ďalšie potrebné informácie k zakúpenému Programu pre deti, ako aj príslušné dokumenty a prehlásenia, ktoré je potrebné vyplnené v originály priniesť najneskôr na prvú Hodinu Programu pre deti. V opačnom prípade je Poskytovateľ oprávnený odmietnuť nástup Dieťaťa na Program pre deti, až do dňa doručenia potrebných dokumentov, pričom alikvótnu časť Ceny za program zodpovedajúcu nevyčerpaným Hodinám z dôvodu odmietnutia nástupu Dieťaťa nie je povinný Poskytovateľ vrátiť Klientovi. 
 3. Povinnosť Poskytovateľa poskytnúť Program pre deti Klientovi je splnená tým, že Dieťaťu sú poskytnuté Hodiny v počte a trvaní podľa zakúpeného Programu pre deti. Zmluva sa zo strany Poskytovateľa považuje za splnenú aj v prípade, ak Dieťa nebude absolvovať jednotlivé Hodiny v zakúpenom Programe pre deti z akýchkoľvek dôvodov na jeho strane.
 4. V prípade, že nastali okolnosti nezávislé od vôle Poskytovateľa, ktoré Poskytovateľovi objektívne a nezavinene bránia v plnení jeho záväzkov zo Zmluvy, najmä okolnosti vyššej moci, sú okolnosťami vylučujúcimi akúkoľvek zodpovednosť Poskytovateľa voči Klientovi v dôsledku omeškania s plnením záväzkov v zmysle Zmluvy.

Zrušenie jednotlivých hodín programu pre deti a náhradné hodiny

 1. Počet Hodín, ktoré je možné zrušiť a nahradiť je definovaný nasledovne: (i) Montessori HERNIČKY – je možné nahradiť tri (3) Hodiny, okrem Montessori HERNIČKY pre deti vo veku tri a pol (3,5) až šesť (6) rokov kedy je možné nahradiť jednu (1) Hodinu, (ii) Montessori ŠKÔLOČKA – je možné nahradiť tri (3) Hodiny, (iii) Monterssori DENNÝ TÁBOR – nie je nárok na náhradné Hodiny. Pre zrušenie Hodiny s možnosťou jej náhrady je potrebné zrušenie Hodiny uskutočniť najneskôr do 20:00 hod. predchádzajúceho pracovného dňa pred konaním Hodiny, ktorú má Klient záujem zrušiť, a to prostredníctvom odhlasovacieho formuláru zverejneného na stránke www.montesevi.sk. Náhradnú Hodinu je možné vyčerpať podľa dohody s lektorkou zakúpeného Programu pre deti, a to len v rámci daného Turnusu príslušného Programu pre deti v inej skupine detí rovnakého typu Programu pre deti aj na inom mieste organizovania daného Programu pre deti v rámci Bratislavy, tj. nie po ukončení daného Turnusu zakúpeného Programu pre deti. Uvedené neplatí pre Montessori HERNIČKY pre deti vo veku tri a pol (3,5) až šesť (6) rokov, kedy je možné náhradnú Hodinu vyčerpať v termíne, ktorý určí lektorka programu Montessori HERNIČKY pre deti vo veku tri a pol (3,5) až šesť (6) rokov.
 2. V prípade zrušenia Hodiny zakúpeného Programu pre deti v kratšej lehote ako je uvedené v bode 13 týchto VOP, vo väčšom počte ako umožňuje zakúpený Program pre deti alebo v prípade neuskutočnenia dohody o náhradnej Hodine v zmysle bodu 13 týchto VOP, daná Hodina sa považuje za poskytnutú a Klientovi nevzniká nárok na žiadnu náhradnú Hodinu, zľavu z Ceny programu ani inú finančnú alebo inú kompenzáciu. S uvedeným podmienkami rušenia Hodín a poskytovania náhradných Hodín Klient vyjadrením súhlasu s týmito VOP súhlasí.

Cena a platobné podmienky 

 1. Cena programu je uvedená pri jednotlivých Programoch pre deti na www.montesevi.sk. Každý Program pre deti obsahuje presne špecifikovaný počet Hodín, ktoré sú jeho obsahom, ako aj čas ich trvania a informáciu, čo je v Cene programu zahrnuté (napríklad: využívanie montessori pomôcok; definovanie stravy pre Dieťa, ak je poskytovaná; pitný režim pre Dieťa a pod.). 
 2. Klient je povinný uhradiť Poskytovateľovi plnú Cenu programu s uvedením správneho variabilného symbolu, ktorým je číslo faktúry a s uvedeným mena a priezviska Dieťaťa do poznámky. Úhradu faktúry je možné vykonať aj v hotovosti. 
 3. Cena programu sa považuje za zaplatenú dňom jej pripísania na účet Poskytovateľa alebo dňom jej odovzdania k rukám Poskytovateľa. Cenu programu nie je možné uhrádzať na splátky. 
 4. Klientovi vzniká nárok na poskytnutie Programu pre deti až po úhrade celej Ceny programu Klientom. V prípade, ak Cena programu nie je Klientom uhradená najneskôr deň vopred pred začatím jednotlivého Turnusu Programu pre deti, je Poskytovateľ oprávnený odmietnuť nástup Dieťaťa na Turnus Programu pre deti, pričom pre takýto prípad si Zmluvné strany dohodli zmluvnú pokutu vo výške 20 % (slovom dvadsať percent) z Ceny programu, na ktorý Klient zaslal prihlášku. Zmluvná pokuta je splatná do desiatich (10) dní odo dňa prvej Hodiny daného Turnusu Programu pre deti, zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok Poskytovateľa na náhradu škody v celom rozsahu. 

Stornovanie programu pre deti zo strany klienta (odstúpenie od zmluvy) 

 1. Klient je oprávnený požiadať o stornovanie Programu pre deti (odstúpiť od Zmluvy) zaslaním odstúpenia v znení uvedenom v Prílohe č. 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (formulár prístupný tu)  alebo zaslaním odstúpenia, z ktorého bude jednoznačne vyplývať vôľa Klienta stornovať Program pre deti na e-mail: evi@montesevi.sk, a to v lehotách uvedených v bode 20 týchto VOP, minimálne s uvedením: identifikačné a kontaktné údaje Klienta, meno a priezvisko Dieťaťa, názov zakúpeného Programu pre deti, deň úhrady Ceny programu. 
 2. Klient je oprávnený stornovať Program pre deti (odstúpiť od Zmluvy) s nasledujúcimi podmienkami:
 1. v prípade stornovania i) Montessori HERNIČKY, (ii) Montessori ŠKÔLOČKA  v lehote trinásť (13) až šesť (6) kalendárnych dní pred začatím Turnusu príslušného uvedeného Programu pre deti sa Klient zaväzuje zaplatiť storno poplatok vo výške 20 % (slovom dvadsať percent) z Ceny programu (pre úplnosť v prípade stornovania i) Montessori HERNIČKY, (ii) Montessori ŠKÔLOČKA v lehote štrnásť (14) a viac kalendárnych dní pred začatím Turnusu príslušného uvedeného Programu pre deti Klient storno poplatok neplatí),
 2. v prípade stornovania i) Montessori HERNIČKY, (ii) Montessori ŠKÔLOČKA organizovaná v období od septembra (01.09.) do júna (30.06.) príslušného kalendárneho roka v lehote päť (5) a menej kalendárnych dní pred začatím Turnusu príslušného uvedeného Programu pre deti sa Klient zaväzuje zaplatiť storno poplatok vo výške 50 % (slovom päťdesiat percent) z Ceny programu,
 3. v prípade stornovania i) Montessori ŠKÔLOČKY organizovanej v období od júla (01.07.) do augusta (31.08.) príslušného kalendárneho roka, v lehote päť (5) a menej kalendárnych dní pred začatím Turnusu príslušného uvedeného Programu pre deti sa Klient zaväzuje zaplatiť storno poplatok vo výške 100 % (slovom jednosto percent) z Ceny programu,
 4. v prípade stornovania i) Montessori DENNÝ TÁBOR v lehote tridsať (30) až šestnásť (16) kalendárnych dní pred začatím Turnusu príslušného uvedeného Programu pre deti sa Klient zaväzuje zaplatiť storno poplatok vo výške 50 % (slovom päťdesiat percent) z Ceny programu (pre úplnosť v prípade stornovania i) Montessori DENNÝ TÁBOR v lehote tridsaťjeden (31) a viac kalendárnych dní pred začatím Turnusu príslušného uvedeného Programu pre deti Klient storno poplatok neplatí),
 5. v prípade stornovania i) Montessori DENNÝ TÁBOR v lehote pätnásť (15) až osem (8) kalendárnych dní pred začatím Turnusu príslušného uvedeného Programu pre deti sa Klient zaväzuje zaplatiť storno poplatok vo výške 75 % (slovom sedemdesiatpäť percent) z Ceny programu,
 6. v prípade stornovania i) Montessori DENNÝ TÁBOR v lehote sedem (7) a menej kalendárnych dní pred začatím Turnusu príslušného uvedeného Programu pre deti sa Klient zaväzuje zaplatiť storno poplatok vo výške 100 % (slovom jednosto percent) z Ceny programu

Po začatí Turnusu zakúpeného Programu pre deti nie je možné stornovanie Programu pre deti (dostúpenie od Zmluvy), ak sa Klient a Poskytovateľ nedohodnú inak.

 1. V prípade stornovania Programu pre deti je Poskytovateľ povinný vrátiť zaplatenú Cenu programu Klientovi, voči tejto svojej povinnosti je oprávnený započítať pohľadávku na zaplatenie storno poplatku v zmysle bodu 20 týchto VOP a zvyšnú časť Ceny programu vrátiť Klientovi na účet, z ktorého bola Cena programu hradená v lehote desiatich (10) dní odo dňa stornovania Programu pre deti. V prípade, ak Klient ešte neuhradil Cenu programu je povinný zaplatiť storno poplatok v zmysle bodu 20 týchto VOP do desiatich (10) dní odo dňa stornovania Programu pre deti. 
 2. V prípade, ak si Klient nájde pri stornovaní Programu pre deti (odstúpenie od Zmluvy) náhradu a príde k zaplateniu Ceny programu touto osobou, nie je Klient povinný platiť storno poplatok v zmysle bodu 20 týchto VOP.
 3. Klient uvádza, že súhlasí s tým, aby sa poskytovanie Programu pre deti začalo aj pred uplynutím zákonnej lehoty na odstúpenie od Zmluvy, pričom uvádza, že bol poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Zmluvy v zákonnej lehote, mimo práva uvedeného v bode .20 týchto VOP. Klient je poučený a potvrdením súhlasu s týmito VOP súhlasí s možnosťou stornovania Programu pre deti v lehote a za podmienok uvedených v bode 20 týchto VOP.  

Ukončenie Zmluvy (odstúpenie od zmluvy) zo strany poskytovateľa

 1. Poskytovateľ je oprávnený zrušiť jednotlivý Turnus Programu pre deti v prípade nedosiahnutia dostatočnej obsadenosti jednotlivého Turnusu Programu pre deti (nedosiahnutia minimálneho počtu účastníkov stanoveného Poskytovateľom). V takomto prípade je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od uzatvorených Zmlúv na poskytovanie konkrétneho Turnusu Programu pre deti, a to písomným odstúpením doručeným Klientovi, ktorého doručením sa Zmluva zrušuje. Poskytovateľ je v takomto prípade povinný vrátiť Klientovi zaplatenú Cenu programu Klientovi na jeho účet, z ktorého bola Cena programu uhradená, najneskôr do desať (10) dní odo dňa zrušenia Zmluvy. 
 2. Poskytovateľ je oprávnený zrušiť jednotlivý Turnus Programu pre deti v prípade výskytu epidémií, iných zdravotných rizík definovaných príslušnými orgánmi alebo zdravotných alebo iných rizík na zdraví a živote Detí definovaných Poskytovateľom. Na zrušenie Turnusu z tohto dôvodu sa primerane použijú ustanovenia bodu 24 týchto VOP, v prípade zrušenia Turnusu Programu pre deti v priebehu jeho trvania sa Turnus preruší a tento bude pokračovať po odpadnutí prekážky jeho prerušenia.
 3. Poskytovateľ je oprávnený zrušiť Zmluvu s Klientom z nasledovných dôvodov:
 1. v prípade, ak zo strany Poskytovateľa je určené, že Dieťa nie je schopné adaptovať sa v danom Programe pre deti, 
 2. v prípade, ak zo strany Klienta alebo Dieťaťa sú podstatným spôsobom porušované pravidlá a pokyny daného Programu pre deti, ktoré sa zaväzuje dodržiavať a k ich náprave nepríde ani po písomnom upozornení na ich porušovanie zo strany Poskytovateľa,
 3. v prípade, ak sa u Dieťaťa preukáže dlhodobá zdravotná indispozícia, ktorá mu bráni v pokračovaní Programu pre deti alebo je zdravotným rizikom pre ostatné Deti, ktoré absolvujú daný Program pre deti,
 4. v iných prípadoch uvedených v týchto VOP.
 5. Zmluva sa v prípadoch uvedených v bode 24, 25 a 26 týchto VOP zrušuje písomným odstúpením doručeným Klientovi. V prípade zrušenia Zmluvy z dôvodu uvedeného v písm. a) a c) bodu 26 týchto VOP je Poskytovateľ povinný vrátiť príslušnú alikvótnu časť zaplatenej Ceny programu, v rámci rozpočítania na jednotlivé Hodiny Ceny programu. V prípade zrušenia Zmluvy z dôvodu uvedeného v písm. b) bodu 26 týchto VOP nie je Poskytovateľ povinný vrátiť zaplatenú Cenu programu alebo jej príslušnú alikvótnu časť za Hodiny, ktoré neboli vyčerpané, táto ako zmluvná pokuta za porušenie povinností uvedených v písm. b) bodu 26 týchto VOP zostáva Poskytovateľovi, s čím Klient výslovne súhlasí..

Osobitné ustanovenia

 1. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť nástup Dieťaťa na Hodinu Programu pre deti v prípade, ak Dieťa javí známky ochorenia (napríklad kašeľ, zvýšená teplota, hlieny  a podobne). V takomto prípade nie je Poskytovateľ povinný vrátiť Klientovi alikvótnu časť Ceny za program zodpovedajúcu nevyčerpanej Hodine z dôvodu odmietnutia nástupu Dieťaťa na Hodinu v dôsledku známok ochorenia a má sa za to, že takáto Hodina bola Klientovi riadne poskytnutá. 
 2. Klient sa zaväzuje dodržiavať pravidlá daného Programu pre deti, s ktorými bol oboznámený, ako aj pokyny lektoriek jednotlivého Programu pre deti.
 3. Poskytovateľ nezodpovedá za škody (na majetku alebo na zdraví) vzniknuté Klientovi alebo Dieťaťu v prípade nedodržiavania pravidiel jednotlivých Programov pre deti, s ktorými bol Klient oboznámený alebo v prípade nedodržiavania pokynov lektorov na jednotlivej Hodine Programu pre deti.
 4. Doručovanie písomností si Poskytovateľ a Klient dohodujú prostredníctvom e-mailu na adresy: Poskytovateľ evi@montesevi.sk, Klient – na e-mailovú adresu uvedenú pri objednávaní Programu pre deti. Písomnosť sa považuje za doručenú dňom obdržania potvrdenia o prečítaní zo strany adresáta odosielateľovi, pričom adresát sa zaväzuje takéto potvrdenie o prečítaní zaslať odosielateľovi bez zbytočného odkladu po doručení písomnosti na e-mail. V prípade nesplnenia povinnosti zaslať potvrdenie o prečítaní sa písomnosť považuje za doručenú dňom obdržania potvrdenia o doručení písomnosti adresátovi. 
 5. Reklamácie, podanie sťažnosti alebo iný podnet je možné uplatniť na adrese Poskytovateľa evi@montesevi.sk  K reklamácii, sťažnosti alebo inému podnetu sa Poskytovateľ vyjadrí v lehote siedmych (7) dní odo dňa jej doručenia a tieto budú vybavené v súlade s príslušnými právnymi predpismi. 

Záverečné ustanovenia

 1. Informácie k ochrane osobných údajov sú zverejnené v samostatnej sekcii Ochrana osobných údajov uvedenej na webovej stránke www.montesevi.sk
 2. Klient súhlasí s tým, aby boli Poskytovateľom zhotovované fotky, videá, nahrávky Detí pri absolvovaní Programu pre deti, ktoré je Poskytovateľ oprávnený zverejňovať za účelom prezentácie svojej činnosti na sociálnych sieťach a na webovej stránke www.montesevi.sk a na webových stránkach organizácií, ktoré poskytujú priestory na realizáciu Programov pre deti. Klient je oprávnený súhlas odvolať, a to zaslaním svojho písomného odvolania na adresu Poskytovateľa evi@montesevi.sk
 3. Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Klientom sa riadi slovenskými právnymi predpismi (voľba slovenského práva), najmä Občianskym zákonníkom, Zákonom o ochrane spotrebiteľa a Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. V prípade sporov sa Poskytovateľ a Klient zaväzujú vyvinúť úsilie na jeho vyriešenie mimosúdnou cestou, v prípade ak k jeho vyriešeniu mimosúdnou cestou nepríde, na prejednanie sporu sú príslušné súdy Slovenskej republiky v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Poskytovateľ oboznamuje Klienta, že spory je možné riešiť aj prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, platforma alternatívneho riešenia sporov – – https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.
 4. VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na webovom sídle Poskytovateľa. Tieto VOP sú pre Klienta platné a účinné dňom potvrdenia Klientom zaslanej prihlášky zo strany Poskytovateľa.
 5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo VOP podľa vlastného uváženia a aj bez predchádzajúceho oznámenia či súhlasu Klienta kedykoľvek meniť, rušiť a/alebo nahrádzať novými, pričom na jednotlivé Zmluvy sa vzťahuje znenie VOP aktuálne v čase uzavretia Zmluvy. 
 6. Toto znenie VOP bolo zverejnené a je účinné od 10.09.2021.